Euphorbia virgata

Euphorbia_virgata_by Hermann Schachner
  • Common name(s): leafy spurge; faitours-grass; wolf's milk
  • Synonym(s): Euphorbia esula; Euphorbia discolor, Euphorbia virgata, Euphorbia gmelinii
  • All names: Euphorbia virgata, Euphorbia esula, Euphorbia discolor, Euphorbia gmelinii, leafy spurge, faitours-grass, wolf's milk