Centaurea melitensis

Centaurea melitensis_malta starthistle_JM DiTomaso
  • Common name(s): tocalote; Malta starthistle
  • Synonym(s):
  • All names: Centaurea melitensis, tocalote, Malta starthistle