Alternanthera philoxeroides

Alternanthera philoxeroides_alligatorweed_JM DiTomaso
  • Common name(s): alligatorweed
  • Synonym(s): Bucholzia philoxeroides Mart., Telanthera philoxeroides (Mart.)
  • All names: Alternanthera philoxeroides, Bucholzia philoxeroides Mart., Telanthera philoxeroides (Mart.), alligatorweed