Stipa miliacea var. miliacea

  • Common name(s): smilo grass; bamboo grass; milo; ricegrass; rice millet; millet mountain-rice; San Diego grass
  • Synonym(s): Piptatherum miliaceum; Agrostis miliacea L., Oryzopsis miliacea
  • All names: