Plecostachys serpyllifolia

Plecostachys serpyllifolia_Ron Vanderhoff
  • Common name(s): petite-licorice
  • Synonym(s):
  • All names: