Crocosmia x crocosmiiflora

Crocosmia_x_crocosmiflora by Ken Pei
  • Common name(s): montbretia
  • Synonym(s): derived from C. pottsii X C. aurea; Tritonia X crocosmiiflora
  • All names: Crocosmia x crocosmiiflora, derived from C. pottsii X C. aurea, Tritonia X crocosmiiflora, montbretia