Carduus tenuiflorus

Carduus tenuiflorus_slenderflower thistle_JM DiTomaso_cropped
  • Common name(s): slenderflower thistle; Italian thistle; multiheaded thistle; seaside thistle; shore thistle; winged plumeless thistle
  • Synonym(s):
  • All names: Carduus tenuiflorus, slenderflower thistle