Festuca myuros

Festuca myuros_rat-tail fescue_JM DiTomaso_cropped
  • Common name(s): rat-tail fescue; red-tailed fescue; sixweeksgrass; zorro annual fescue
  • Synonym(s): Vulpia myuros
  • All names: Festuca myuros, Vulpia myuros, rat-tail fescue, red-tailed fescue, sixweeksgrass, zorro annual fescue, rattail fescue