Salvia aethiopis

Salvia aethiopis_Mediterranean sage_Bob Case_cropped
  • Common name(s): Mediterranean sage; African sage
  • Synonym(s):
  • All names: Salvia aethiopis, Mediterranean sage, African sage