Stipa miliacea var. miliacea

  • Common name(s): smilo grass; bamboo grass; milo; ricegrass; rice millet; millet mountain-rice; San Diego grass
  • Synonym(s): Piptatherum miliaceum; Agrostis miliacea L., Oryzopsis miliacea
  • All names: Stipa miliacea var. miliacea, Piptatherum miliaceum, Agrostis miliacea L., Oryzopsis miliacea, smilo grass, bamboo grass, milo, ricegrass, rice millet, millet mountain-rice, San Diego grass, smilograss