Onopordum acanthium

Onopordum acanthium_ Scotch thistle_JM DiTomaso_cropped
  • Common name(s): Scotch thistle; cotton thistle; woolly thistle; winged thistle; jackass thistle; heraldic thistle
  • Synonym(s):
  • All names: Onopordum acanthium, Scotch thistle