Ononis alopecuroides

  • Common name(s): foxtail restharrow
  • Synonym(s):
  • All names: Ononis alopecuroides, foxtail restharrow