Ambrosia trifida

Ambrosia trifida_C022-07
  • Common name(s): giant ragweed
  • Synonym(s):
  • All names: